Literatura za predmete

Obaveštavamo studente da je potrebno da obavezno preuzmu silabuse za svaki nastavni predmet koji se pohađa u jesenjem/prolećnom semestru. Pored silabusa neophodno je da studenti pribave i predviđenu literaturu za svaki predmet. Spisak obavezne i pomoćne literature za svaki predmet nalazi se u silabusu.

Elektronsku verziju silabusa, zbornike tekstova (hrestomatije) i literaturu studenti mogu dobiti u Studentskoj službi.