Literatura za predmete

Obaveštavamo studente da je potrebno da obavezno preuzmu silabuse za svaki nastavni predmet koji se pohađa u jesenjem/prolećnom semestru. Pored silabusa neophodno je da studenti pribave i predviđenu literaturu za svaki predmet. Spisak obavezne i pomoćne literature za svaki predmet nalazi se u silabusu.

Elektronsku verziju silabusa, zbornike tekstova (hrestomatije) i literaturu studenti mogu dobiti u Studentskoj službi. Literatura se preuzima u elektronskom obliku. kao PDF dokument, putem linka. Potrebno je preuzeti PDF literaturu u roku od 15 dana od dana dobijanja linka. Za sve informacije studenti se mogu javiti u Studentsku službu.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa