Uplata školarine

Obaveštavmo studente koji školarinu plaćaju u ratama da je potrebno da dospele rate školarine izmire do roka za prijavljivanje ispita, inače im neće biti omogućemo pristupanje polaganju ispita u narednom ispitnom roku. Pored ispunjavanja predispitnih obaveza studenti su obavezni da u predviđenim rokovima izmiruju rate školarine kako bi Škola bila u mogućnosti da uredno realizuje plan i sopstvene obaveze.

Podaci o uplatnim računima nalaze se u posebnoj sekciji na naslovnoj strani radnog portala.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa