Aprilski ispitni rok

Obaveštavno studente da će se aprilski ispitni rok, prema kalendaru rada za školsku 2017./2018. godinu, održati između 19. 04. 2018. do 30. 04. 2018. godine. Detaljan raspored ispita objavićemo do 01. 04. 2018. godine a rok za prijave ispita biče do 16.04. 2018. godine.

Prijava ispita vrši se elektronskom poštom a obrazac prijave potpisuje se prilikom polaganja ispita.

U aprilskom ispitnom roku prijavljuju se ispiti koje su studenti odslušali i za koje su u predispitnim obavezama stekli najmanje 35 poena.

Pravilima studija predviđeno je da ispit može polagati student koji je ispunio potrebne predispitne obaveze i izmirio finansijske obaveze prema Školi. Molimo studente da imaju u vidu ove obaveze jer neće biti moguće polaganje ispita u slučaju neispinjenja jedne od predviđenih obaveza.

Više detalja o ispitnom roku u sekretarijati Škole.

 

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa