Prijavljivanje završnih radova

Pre izrade dilomskog ili master rada neophodno je podneti zahtev za odobrenje teme rada. zahtev se nalazi u meniju Download na ovoj stranici i potrebno ga je preuzeti za popunjavanje.

Kada se obrazac zahteva popuni potrebno je predati ga u Studentsku službu radi upućivanja na odlučivanje na Nastavnom veću. Po odobrenju teme kandidat pristupa izradi rada u saradnji sa dodeljenim mentorom/mentorkom.

Po završetku izrade rada mentor/ka dostavlja Nastavnom veći izveštaj na osnovu koga Nastavno veće odobrava odbranu, vraća rad na doradu ili odbija rad.

Neophodno je da se svi kandidati pridržavaju ovih uputstava i da blagovremeno postupaju.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa